Begroting 2021

Programma's

Programma Samen Leven

Wat willen we bereiken?

Inwoners kunnen veilig wonen in een passende woning en woonomgeving

Voor kinderen en jeugdigen is een stabiel opvoedklimaat van belang om veilig op te kunnen opgroeien. Voor ouderen is, in het licht van langer thuis wonen, een passende woning en woonomgeving belangrijk. Ook kwetsbare inwoners willen we een prettige en veilige woonplek bieden. Het gaat de komende periode om wonen en zorg meer te verbinden. Daarom is een integrale aanpak en samenwerking tussen het sociaal en ruimtelijk domein en de omgevingsvisie uitgangspunt.
Hierbij is een flexibele en levensloopbestendige woningvoorraad, een veilige en passende woonomgeving met hierbij indien nodig passende hulp en ondersteuning essentieel.

Het gaat hierbij om:

  • Een flexibele en levensloopbestendige woningvoorraad en een passende woonomgeving t.b.v. (langer) zelfstandig wonen.
  • Een omgeving die uitnodigt tot ontmoeting, beweging en geen obstakels vormt voor mensen met een (mobiliteits)beperking.
  • Passende woonvormen voor ouderen om de fase tussen zelfstandig wonen en een mogelijke opname in een verpleegtehuis goed te kunnen invullen. Hiertoe behoren o.m. woon-zorginitiatieven.
  • Voldoende aandacht voor veiligheid binnen gezinnen en van ouderen door het tijdig signaleren van geweld in de thuissituatie, zowel verbaal als fysiek (kindermishandeling, ouderenmishandeling, partnergeweld en eergerelateerd geweld).
  • Een sluitende aanpak bij onveiligheid (in gezinnen) door zo nodig (rechterlijke) inzet van jeugdbescherming.
  • Huisvesting buiten instellingen (extramuralisering )in combinatie met intensieve ambulante begeleiding en behandeling mogelijk maken van inwoners (met een psychiatrische kwetsbaarheid) die nu in de maatschappelijke opvang of voorziening van beschermd wonen verblijven en voor jeugdigen die nu in een instelling wonen. Voldoende aanbod van ambulante begeleiding/ behandeling nabij en meer en nieuwe vormen van gezinsachtige settings zijn hierbij randvoorwaarde.
  • Integraal wordt samengewerkt vanuit de invalshoek van sociale veiligheid en openbare orde (zie deelprogramma Veilige leefomgeving) en het deelprogramma Thuis. Dat gebeurt onder andere door de inzet van outreachende hulpverlening van het EropAf!team Houten. Door vroegtijdig op signalen van zorg af te gaan wordt escalatie voorkomen.

Doelstellingen

Deze pagina is gebouwd op 09/28/2020 10:16:45 met de export van 09/28/2020 10:06:24