Begroting 2021

Programma's

Programma Samen Leven

Omschrijving programma

In de Sociale Koers hebben we de beleidskaders van Wmo, Gezondheid, Jeugd en Onderwijs en Werk en Inkomen samen gebracht. Hiermee stimuleren en faciliteren we het integraal werken tussen deze beleidsterreinen. Het stelt ons in staat om mensen en middelen uit verschillende beleidsterreinen gelijktijdig en in samenhang in te zetten om ons doel te bereiken.

De vier thema’s binnen het programma zijn:

 • Gezondheid
 • Saamhorigheid
 • Leren en werken
 • Thuis

In het thema Gezondheid wordt de uitvoering van het lokaal preventieakkoord een belangrijke prioriteit. Een gezonde leefstijl (zie ook Sport- en beweegakkoord) zien we als een belangrijke doelstelling om naar vermogen mee te doen in de maatschappij. Een andere prioriteit is het bestrijden van eenzaamheid. Het is al langer duidelijk dat ouderdom een factor is (zie project MOTTO), maar voor jongeren is eenzaamheid ook in toenemende mate een probleem. In het komende jaar wordt dit o.a. samen met de POH-ers nader onderzocht en een passende aanpak geformuleerd.

Op het gebied van Saamhorigheid blijven de mantelzorgers veel aandacht verdienen. Dan kijken we niet alleen naar hoe we ze kunnen waarderen en stimuleren, maar ook hoe we voorkomen hen te overvragen. De mantelzorgmakelaar is hierbij een belangrijk hulpmiddel. Ook gaan we in 2021 dieper in op de bijdrage die cultuur kan leveren aan sociale cohesie. We komen in 2021 met een plan van aanpak dat we met onze culturele partners hebben opgesteld.

Binnen het thema Leren en Werken is de integrale aanpak heel goed zichtbaar in het project “Op Koers!” (voorheen “de Houtense Werktafel”). Hier werken we in het kader van Werk & Inkomen met alle betrokken partijen samen bij casussen met multiproblematiek. De betrokken inwoner(s) zit(ten) dan letterlijk aan tafel met alle betrokken zorgaanbieders om ter plekke een oplossing te vinden. Op meerdere beleidsterreinen werkt deze aanpak zijn vruchten af. We blijven ook op regionaal niveau samenwerken in de succesvolle Thuiszittersaanpak. Maar daarnaast wordt samen met Jeugdgezondheidszorg, het Sociaal Team Houten, Kinderopvang, primair en voortgezet onderwijs en Leerplicht gewerkt aan een OZA (Onderwijs Zorg-Arrangement), daar waar dat nodig is.

Tenslotte blijven we in het thema Thuis volop bezig met het faciliteren van passende woonruimte voor m.n. jongeren (zie pilot “Kamers met Aandacht”) en ouderen. Waarbij voor kwetsbare inwoners voorzien gaat worden in een “Beschermd Thuis”. Hiertoe werken we in de Lekstroom regio intensief samen in het project “Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen”.

Overzicht verbonden partijen

 • Gemeentelijke gezondheidsdienst regio Utrecht (GGDrU)
 • Werk en Inkomen Lekstroom (WIL)
 • U10

Deelprogramma's

 • Gezondheid
 • Saamhorigheid
 • Leren en werken
 • Thuis
Lasten € 54.672.041
Baten € -11.824.266
Saldo € 42.847.775
Deze pagina is gebouwd op 09/28/2020 10:16:45 met de export van 09/28/2020 10:06:24