Begroting 2021

Paragrafen

Paragraaf Lokale heffingen

Belangrijkste ontwikkelingen in 2021

Gemeentelijk beleid
Uitgangspunt voor de Onroerende-zaakbelasting (OZB) en de toeristenbelasting is een trendmatige aanpassing van de begrote opbrengst, dat wil zeggen een mutatie als gevolg van de algemene prijsontwikkeling conform de korte termijnraming van het CPB.
Voor 2021 leidt de trendmatige aanpassing van deze begrote opbrengsten tot een verhoging van 1,8%.
Voor de overige belastingen en heffingen geldt als uitgangspunt dat deze kostendekkend in de begroting worden verwerkt. Dit is conform de begrotingsrichtlijnen 2021 zoals die door de raad zijn vastgesteld.

Afvalstoffenheffing
Uit bovenstaande blijkt dat het uitgangspunt bij de afvalstoffenheffing is kostendekkend in de begroting verwerken. Er is ook dit jaar sprake van een forse stijging van de kosten door:

  • De benodigde storting in de voorziening afvalstoffenheffing. Die was nodig omdat de gescheiden ingezamelde afvalstromen (met name PMD en papier) minder geld opbrachten, waardoor de gemeente inkomsten misliep. Dat kwam mede door handelsoorlog tussen de V.S. en China. China accepteert veel minder (gerecyclede) afvalstromen, waardoor de markt van oud papier en gerecycled plastic is ingestort. Omdat de prijs van olie sterk gedaald is, is de prijs van nieuw plastic ook flink gedaald. Daardoor daalde het gebruik en de opbrengst van gerecycled plastic. De Rijksoverheid heeft daarnaast de verbranding van afval extra belast, waardoor ook die kosten hoger werden dan begroot.
  • De kosten van het verwerken van restafval zijn sterk gestegen. Dit is een gevolg van het resultaat van de Europese aanbesteding van de verwerking van deze afvalstroom. De gemeenten in de provincie Utrecht hebben 10 jaar lang een erg gunstige contract gehad. Bij de vorige aanbesteding zaten de verbrandingsovens te springen om afval. Sinds de vorige aanbesteding heeft de Rijksoverheid de verbrandingsovens toestemming gegeven om afval uit het buitenland te verbranden. Omdat er nu veel meer afvalaanbod is, kunnen de ovens hogere prijzen vragen.
  • De kosten voor het verwerken van GFT zijn eveneens sterk gestegen. Ook dit is het gevolg van het resultaat van de Europese aanbesteding van de verwerking van deze afvalstroom. Omdat in heel Nederland sinds de vorige aanbesteding (10 jaar geleden) het GFT veel beter wordt gescheiden, hebben de verwerkingsbedrijven nu zoveel aanbod, dat zij hogere prijzen kunnen vragen. Er is niet veel concurrentie meer.
  • De geschatte opbrengst van het oud papier is veel minder dan in 2020. Dit is mede het gevolg van de handelsoorlog tussen de V.S. en China. China accepteert veel minder (gerecyclede) afvalstromen, waardoor de markt van oud papier is ingestort.

De totaal begrote kosten (saldo van opbrengsten en uitgaven) van de afvalinzameling bedragen voor 2021 € 5,76 miljoen. Dit is een stijging van € 1,05 miljoen ten opzichte van 2020. Op basis hiervan is het tarief voor meerpersoonshuishoudens van de afvalstoffenheffing voor 2021 op € 315,84 (2020: € 258,12) berekend. Dit is een stijging van 22,4% ten opzichte van 2020.

Overzicht geraamde inkomsten per belastingsoort
Voor 2021 worden de volgende inkomsten verwacht. Ter vergelijking zijn cijfers uit voorgaande jaren opgenomen.

Omschrijving

Rekening 2019

Begroting 2020*

Begroting 2021

% van de totale opbrengst

01. Afvalstoffenheffing

4.104.902

4.708.454

5.760.247

24,3%

02. Hondenbelasting

172.894

177.064

180.251

0,8%

03. Leges algemeen

2.064.625

1.373.305

1.403.297

5,9%

04. Lijkbezorging

146.182

161.402

165.332

0,7%

05. Marktgelden

3.416

3.477

0,0%

06. Onroerend zaakbelasting

12.543.871

12.528.379

12.765.516

53,8%

07. Rioolheffing

2.494.365

3.044.194

3.211.491

13,5%

08. Toeristenbelasting

208.780

212.406

216.229

0,9%

Totale opbrengst

21.735.621

22.208.620

23.705.840

100,0%

* Stand na 1e Bestuursrapportage 2020

De verdeling van de inkomsten uit de lokale heffingen voor de gemeente Houten ziet er voor 2021 als volgt uit:

Lokale lastendruk
In onderstaande tabel wordt de verwachte lokale lastendruk in Houten in 2021 weergegeven. Het uitgangspunt is een meerpersoonshuishouden. Voor de berekening van de onroerend-zaakbelasting is uitgegaan van een trendmatige aanpassing van het tarief.

Lokale lastendruk

Omschrijving

Rekening 2018

Rekening 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Afvalstoffenheffing

197

230

258

316

Rioolheffing

112

114

145

148

Totaal gebruiker

309

344

403

464

OZB-eigenaar gedeelte

379

386

381

387

Totaal eigenaar / gebruiker

688

730

784

851

Om een beeld te geven van hoe de lokale lasten zich vanaf 2016 hebben ontwikkeld zijn hieronder de tarieven afvalstoffenheffing, rioolheffing en ozb/eigenaar grafisch weergegeven.

Bij de calculatie voor de woonlasten voor meerpersoonshuishouden (mphh) die COELO voor 2020 hanteert, staat de gemeente Houten op de 181e plaats (€ 789). In 2019 was dit de 128e plaats. Provinciaal staat Houten op de 11e plaats (2019: 8e).
In onderstaande tabel zijn enkele vergelijkende cijfers uit de Atlas van de lokale lasten 2020 opgenomen.

Vergelijking woonlasten mphh

Omschrijving

Woonlasten hh Coelo

Procentuele vergelijking

Positie ranglijst

Landelijk goedkoopste gemeente (Aalten)

573

73%

1

Gemeente Houten

789

100%

181

Landelijk duurste gemeente (Bloemendaal)

1440

183%

377

Provinciaal goedkoopste gemeente (Veenendaal)

609

77%

1

Gemeente Houten

789

100%

11

Provinciaal duurste gemeente (Bunnik)

1.021

129%

26

Indicatoren
In onderstaande tabel zijn de van toepassing zijnde relevante BBV-indicatoren binnen het taakveld 'Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ontwikkeling en stedelijke vernieuwing (Vhrosv)' per 1 januari van het betreffende jaar opgenomen.

Realisatie

Raming

Omschrijving

Bron

2017

2018

2019

2020

2021

Gemeentelijke woonlasten in euro eenpersoonshuishouden (BBV)

Coelo

561

560

588

623

X*

Gemeentelijke woonlasten in euro meerpersoonshuishouden (BBV)

Coelo

687

687

730

789

X*

Gemiddelde WOZ-waarde per € 1.000 (BBV)

CBS

278

301

317

348

X*

* Gegevens uit Waarstaatjegemeente, cijfers 2021 nog niet bekend.

Kostenonderbouwing gemeentelijke heffingen
Voor de rioolheffing en de afvalheffing volgen hieronder de verplichte kostenonderbouwing:

Berekening van kostendekkendheid riolen

2021

Kosten taakveld(en) incl. (omslag)rente

-2.636.706

Inkomsten taakveld(en, excl. Heffingen

303.817

Netto kosten taakveld

-2.332.889

Toe te rekenen kosten:

-339.663

Overhead incl. (omslag)rente

-538.939

BTW

Totale kosten

-3.211.491

Opbrengst heffingen

3.211.491

Dekking

100%

Berekening van kostendekkendheid afval

2021

Kosten taakveld(en) incl. (omslag)rente

-5.298.933

Inkomsten taakveld(en, excl. Heffingen

706.133

Netto kosten taakveld

-4.592.800

Toe te rekenen kosten:

-425.552

Overhead incl. (omslag)rente

-741.895

BTW

Totale kosten

-5.760.247

Opbrengst heffingen

5.760.247

Dekking

100%

Kwijtscheldingsbeleid
Bij kwijtschelding van belasting wordt de 100% norm van de relevante bijstandsnorm gehanteerd. Voor de overige regels wordt rijksbeleid gevolgd. Op grond van de belastingverordeningen kan alleen kwijtschelding worden verleend voor de afvalstoffenheffing, hondenbelasting (alleen de eerste hond), rioolheffing en in zeer uitzonderlijke gevallen de onroerende-zaakbelasting. Voor de overige belastingen en heffingen wordt geen kwijtschelding verleend. De beoordeling van de kwijtscheldingsverzoeken is met de uitplaatsing van Belastingen vanaf 2015 ondergebracht bij de BghU.

In onderstaande tabel zijn de totaalbedragen van de verleende en verwachte kwijtschelding opgenomen:

Heffingsjaar

Rekening 2018

Rekening 2019

Begroting 2020*

Begroting 2021

Kwijtgescholden bedrag

189.505

203.751

169.940

175.374

* Stand na 1e Bestuursrapportage 2020

Deze pagina is gebouwd op 09/28/2020 10:16:45 met de export van 09/28/2020 10:06:24