Begroting 2021

Programma's

Programma Samen Leven

Wat willen we bereiken?

De sociale samenhang in de gemeente Houten is sterk en blijft sterk. Inwoners zijn betrokken bij hun omgeving en kijken naar elkaar om. Samen gaan we aan de slag om de saamhorigheid in Houten te blijven versterken.
Dit gevoel van bij elkaar horen, waarbij je elkaar helpt, ondersteunt en kan zorgen voor elkaar vindt plaats dankzij de sociale verbanden van mensen. Inwoners verbinden zich vooral in het dagelijks leven via school, werk, buurt, verenigingen en sport- en cultuuractiviteiten die de gemeente waar nodig faciliteert. Vrijwilligers zetten zich in voor diensten, activiteiten en voorzieningen in wijken en buurten en zetten zich daarmee in voor een leefomgeving die sociaal en leefbaar is. Deze actieve inwoners versterken de verbondenheid van Houtenaren met elkaar. Vrijwilligers zijn onmisbaar en van grote waarde voor onze gemeente. De inzet blijven we waarderen en faciliteren.

Cultuur speelt een belangrijke rol bij het gemeenschapsgevoel en de identiteit van de samenleving. Zo zijn er ontzettend veel vrijwilligers betrokken bij het cultuuraanbod in Houten, van theater tot bibliotheek tot alle vrijwilligers bij evenementen en activiteiten. Cultuur draagt bij aan de ontwikkeling van jong én oud en kan het zorgen voor ontmoeting tussen inwoners van verschillende leeftijd, afkomst en gezindheid. Cultuur maakt de zo rijke Houtense leefomgeving zichtbaar.
Dit strekt zich ook uit tot de rol van de bibliotheek, deze moet, als onderdeel van het Huis van Houten, laagdrempelig zijn en een ontmoetingsplek vormen voor inwoners. Het terugdringen van laaggeletterdheid is een belangrijk doel.

We willen dat alle inwoners mogelijkheden hebben om deel te nemen en bij te dragen aan een fijn Houten, door culturele activiteiten te bezoeken of door initiatieven te nemen en zelf aan de slag te gaan. Inwonersinitiatieven zijn van betekenis in Houten. Deze dragen enerzijds bij aan maatschappelijke doelen en anderzijds komen onze inwoners in contact met straat- en buurtgenoten.  
Dit moet ook kansen bieden aan mensen voor wie dat door een reden niet zomaar vanzelfsprekend is. Diensten en activiteiten in het gewone leven moeten er steeds op gericht zijn dat inwoners geen belemmeringen ervaren om mee te doen. Hiervoor werken we samen met bewoners, vrijwilligersorganisaties, het bedrijfsleven, onderwijs en andere maatschappelijke partners.

We vinden het belangrijk dat verschillende groepen;  inwoners, vrijwilligers en professionals zicht hebben op de aanwezige informele zorg, activiteiten en ondersteuning. Zo kunnen zij zelf de passende ondersteuning en activiteiten vinden wanneer dit nodig is of wanneer zij zich willen inzetten voor anderen.

Doelstellingen

Deze pagina is gebouwd op 09/28/2020 10:16:45 met de export van 09/28/2020 10:06:24