Begroting 2021

Programma's

Programma Goede bereikbaarheid

Omschrijving programma

Houten staat bekend om zijn goede bereikbaarheid: een sterke fietsstructuur, twee treinstations en aansluitingen op de snelwegen in de buurt. Het lokale openbaar busvervoer vervult een beperkte rol, mede doordat de wegenstructuur binnen de Rondweg niet geschikt is voor grote bussen. Dat zal in de toekomst zo blijven, maar toch zijn verbeteringen op dit vlak mogelijk en ook wenselijk gezien het fileleed in de regio Utrecht en de toenemende vergrijzing.
In het programma goede bereikbaarheid wordt benoemd wat de Houtense ambities zijn om de goede bereikbaarheid van de gemeente Houten per auto, fiets en openbaar vervoer te behouden. Bij goede bereikbaarheid hoort een weginfrastructuur met bijbehorende voorzieningen, die qua functionaliteit en kwaliteit voorziet in de behoefte van de gebruikers, met oog voor de verkeersveiligheid, geluidskwaliteit en luchtkwaliteit.

Mobiliteit stopt niet bij de gemeentegrens, maar is een regionale aangelegenheid. Voor het invullen van onze bereikbaarheidsambities is regionale samenwerking van groot belang. In regionaal verband besteden we in de overleggen met Rijkswaterstaat, de provincie, U10, ProRail, U-OV en de regiogemeenten continu aandacht aan de belangen van de regio en van onze eigen gemeente. Vanuit mobiliteit leveren we input aan diverse regionale projecten (Ruimtelijk-economisch programma (REP), Programma U Ned) en lokale plannen als de Ruimtelijke Koers. In 2020 is het regionale Uitvoeringsprogramma Fiets vastgesteld en de daaruit voortvloeiende intentieovereenkomst Fiets (16 juli 2020) met de provincie getekend. In 2021 wordt in regionaal verband onder andere verder gewerkt aan een regionale parkeerstrategie en een regionaal toetsingskader.

Landelijk en regionaal wordt de komende jaren flink geïnvesteerd in bereikbaarheid. Zo zijn wij betrokken bij de voorbereidingen die Rijkswaterstaat Midden-Nederland treft voor de verbreding van de A27/A12 Ring Utrecht. Na de vernietiging van het Tracébesluit door de Raad van State in juli 2019, in verband met het Programma Aanpak Stikstof (PAS),is door RWS een nieuw Tracébesluit 2020 opgesteld.  E.e.a. heeft consequenties voor de aanpak en de planning van de Ring Utrecht.
Een ander Rijksproject waarbij Houten betrokken is, is de verbreding van de A27 tussen Houten en Hooipolder. In totaal is het te verbreden traject ca. 47 km lang. Richting Utrecht krijgt het traject drie rijstroken. Deze verbreding gaat definitief door, op 26 augustus heeft de Raad van State dit besloten. De aanbesteding en voorbereiding van de uitvoering kunnen hiermee gestart worden. Rijkswaterstaat-Zuid start in 2022 met de uitvoering. Na afronding van deze werkzaamheden wordt een nieuwe fietsbrug over de Lek aangelegd.

Reeds in 2017 is Rijkswaterstaat ook akkoord gegaan met de realisatie van een aansluiting van de N421 op de A12 richting Arnhem (en op termijn een volledige aansluiting). De uitvoering hiervan, of nog beter van een volledige aansluiting, is voorlopig nog onzeker, onder andere vanwege de verwachte hogere investeringskosten. Vanwege de COVID-19-crisis heeft het Rijk investeringsmogelijkheden via het groeifonds vooralsnog bevroren. De provincie voert, samen met Rijkswaterstaat, Bunnik en Houten een aanvullend verkeerskundig onderzoek naar de aansluitingen in het Kromme Rijngebied om nut en noodzaak van de bereikbaarheid via een volledige aansluiting op de A12 beter te kunnen onderbouwen en hiermee de kans op een rijksbijdrage te vergroten. De gesprekken over deze aansluiting zullen via U-Ned in het BO  MIRT worden gevoerd. In 2021 zullen wij de Houtense belangen blijven vertegenwoordigen in gesprek met de provincie.

Voor het buitengebied tussen Bunnik en Houten zijn, naast de aansluiting A12, meerdere maatregelen vastgelegd in de bestuursovereenkomst integraal maatregelpakket Bunnik-Houten, deze maatregelen zullen in 2021 verder uitgewerkt worden.
Voor het Eiland van Schalkwijk zijn projecten benoemd in de Mobiliteitsvisie Eiland van Schalkwijk. Die zorgen voor een goede bereikbaarheid van het Eiland als de recreatieve ontwikkelingen, zoals de ontwikkeling van Fort Honswijk, toenemen.

De ambities uit het collegeprogramma zijn in het voorjaar van 2019 vastgelegd in het Bestedingsplan mobiliteit en bereikbaarheid. Dit bestedingsplan beschrijft de kaders waarbinnen mobiliteitsprojecten worden geprioriteerd. Bij nieuwe ontwikkelingen of inzichten kan hierdoor opnieuw worden afgewogen of de huidige prioritering nog steeds de juiste is. De ruimtelijke koers is een voorbeeld van een nieuw inzicht waardoor de prioritering kan wijzigen.

Als Fietsstad 2018 van Nederland geven wij prioriteit aan de fiets, vooral omdat dit een duurzaam en gezond vervoermiddel is. We willen dat het gebruik van de fiets de komende jaren toeneemt, vooral de ritten korter 15 km, zodat Houten ook voor fietsgebruik bovengemiddeld scoort. Houten heeft ook de ambitie regionale fietsverbindingen te verbeteren. Naast de fiets behoort ook het openbaar vervoer tot de eerste lijn waar we langs werken.  We willen de sterke positie van het openbaar vervoer behouden en intensiveren. Dit levert een bijdrage aan de algemene bereikbaarheid van Houten en aan een duurzame mobiliteit. We hebben daarbij ook aandacht voor de wensen van ouderen en mindervaliden.

Voor het autoverkeer leggen we de focus op een goede doorstroming op de hoofdwegen zoals de Rondweg, de provinciale wegen rondom Houten en de A12 en A27. Het mobiliteitsonderzoek voor de ruimtelijke koers heeft inzicht verschaft in de gewenste autostructuur voor de lange termijn. In de ruimtelijke koers worden werk, wonen en voorzieningen dichter bij elkaar gebracht waardoor vanuit een centrumfunctie waar meer mensen wonen makkelijker en meer gebruik kan worden gemaakt van het openbaar vervoer (NS-station en bussen) en fiets. Ook het parkeerregime wordt hierop afgestemd:  minder parkeerplekken per huishouden. Toch zijn er ook investeringen in de auto-infrastructuur nodig om een goede bereikbaarheid te houden. In 2021 zullen we een onderzoek uitvoeren naar de aandachtspunten op de rondweg voor de korte/middellange termijn.

Als uitgangspunt voor het beheer en onderhoud van de bovengrondse infrastructuur zoals wegen, (maar ook voor bijvoorbeeld openbare verlichting, civieltechnische kunstwerken, verkeerslichten en straatmeubilair) is vanaf 2013 het Beeldkwaliteitskader Openbare Ruimte van kracht, gebaseerd op het door de raad vastgestelde sobere “Nieuw Houtens Niveau”.
Wegen dienen te voldoen aan de kwaliteitsnorm B (“functioneel”). In de centrumgebieden geldt voor wegen de kwaliteitsnorm A (“Mooi en comfortabel”).

We kunnen het weg-areaal nog op de gewenste beeldkwaliteit houden. Dit geldt de laatste twee jaar helaas niet voor onkruid op verharding buiten de centrumgebieden. Hiervoor wordt een aanpak ontwikkeld voor het komende jaar.

De weginspectie 2020 vormt de basis voor het jaarplan voor 2021 met het uit te voeren groot- en klein onderhoud en de vereiste vervangingen. Naar verwachting zullen we net als in 2020 op ongeveer 150 locaties (totaal ca 6000 m2) onderhoud plegen aan elementenverharding. Wat betreft asfaltverharding is (weer) een belangrijk project in 2021 het herstellen van (het rode asfalt van) fietspaden.

Overzicht verbonden partijen
Bij dit programma zijn geen verbonden partijen betrokken.

Deelprogramma's

  • Verkeersbeleid
  • Autoverkeer
  • Fietsverkeer
  • Openbaar vervoer
Lasten € 4.308.767
Baten € -477.906
Saldo € 3.830.861
Deze pagina is gebouwd op 09/28/2020 10:16:45 met de export van 09/28/2020 10:06:24