Begroting 2021

Programma's

Programma Veilige leefomgeving

Omschrijving programma

Houten is en blijft een veilige gemeente om in te wonen. Het gevoel van veiligheid in Houten wordt gewaardeerd met het rapportcijfer 7,8 (Monitor Sociale Kracht 2019).

Het motto van het programma luidt: ‘Een veilige stad, een gezamenlijke zorg’. Mensen wonen en werken in een omgeving die veilig is en waarin mensen zich ook veilig voelen.

In mei 2019 heeft de gemeenteraad het Integraal Veiligheidsplan (IVP) 2020-2023 vastgesteld. In dit plan zijn de kaders neergelegd voor het lokale veiligheidsbeleid in de komende jaren. Het Integraal Veiligheidsplan kent 3 prioriteiten: Veilige wijken, het tegengaan van de georganiseerde ondermijnende criminaliteit en zorg & veiligheid. Voor het jaar 2020 en 2021 is een uitvoeringsplan opgesteld.

De COVID-19 crisis heeft ook effect op de werkzaamheden van het team Veiligheid. Veel tijd wordt  opgeslokt door de werkzaamheden voortvloeiend uit de bestrijding van deze crisis.

COVID-19 heeft ook invloed op de ontwikkeling van de criminaliteit. Omdat inwoners meer thuiswerken en minder reizen zien we een daling van het aantal woninginbraken en autokraken. Dat inwoners meer thuis zijn heeft aan de andere kant een forse stijging op het gebied van online criminaliteit en meldingen van (jeugd-)overlast tot gevolg. De verwachting is dat deze scherpe dalingen en stijgingen zullen afvlakken in 2021 omdat de bewegingsvrijheid van onze inwoners weer toeneemt door versoepeling van de corona-maatregelen.
Ook op het gebied van verkeer en verkeersveiligheid heeft het thuiswerken en de daarmee gepaard gaande vermindering van reizen, invloed gehad. Het was aanzienlijk rustiger op de weg en dat heeft invloed op het aantal verkeersongevallen. Door de bijzondere infrastructuur kent Houten een relatief laag ongevalscijfer. Het aantal meldingen over hard rijden in de wijk (met name door bestelbussen) en brommeroverlast is min of meer gelijk gebleven. Het aantal aanvragen om inzet van gedragsbeïnvloedend materiaal door de gemeente is daarom ook gelijk gebleven.

Toch heeft ook Houten te maken met criminaliteit, Niet alle vormen van criminaliteit zijn zichtbaar. Er zijn vormen van georganiseerde, ondermijnende criminaliteit waar slechts mondjesmaat zicht op bestaat of over wordt gesproken, zoals drugsproductie en -handel en fraude. Inwoners/bedrijven van Houten dragen hier (soms onbewust) aan bij door bijvoorbeeld een pand te verhuren aan een malafide huurder. Onder regie van de gemeente wordt de aanpak van ondermijning verstevigd langs de volgende aandachtspunten: alertheid, weerbaarheid, signalen, thematische en gebiedsgerichte projecten, integraal werken en communicatie.

Gemeente Houten kenmerkt zich ook op het gebied van fysieke veiligheid als veilig. Bedrijven met de hoogste veiligheidsrisico’s zijn niet aanwezig. De risicokaart laat wel zien dat er externe veiligheidsrisico’s zijn als het gaat over het vervoer van gevaarlijke stoffen over spoor en water. Ook het klimaat verandert. Er valt meer neerslag in korte tijd en de zeespiegel stijgt. Dat heeft invloed op de waterveiligheid. Het risico van overstromingen en van wateroverlast neemt toe. Daarmee blijft de kans op calamiteiten altijd aanwezig en blijft voorbereiding hierop van belang.  

Veiligheid en de aantasting daarvan zijn dynamisch en grensoverschrijdend. Bij de zorg voor veiligheid zullen we blijven inspelen op de actualiteit en intensief samenwerken in de regio en met onze veiligheidspartners. Risicocommunicatie is hierin een belangrijk speerpunt. De zorg voor veiligheid is ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid van veel partijen. Het gaat daarbij niet alleen om de inzet van hulpdiensten, maar ook om bijdragen van bedrijven, instellingen, woningbouwcorporaties en inwoners.

De afgelopen jaren hebben ons getoond dat juist die gezamenlijke inzet en het oppakken van eigen verantwoordelijkheid veel hebben geholpen bij het realiseren van relatief goede veiligheidscijfers.
Op die weg zullen we blijven doorgaan. Voor een veilige woon-, werk-, en leefomgeving in Houten.

Met dit programma geven we concreet invulling aan het thema veiligheid en ziet de burger wat hij of zij van de gemeente en haar partners in veiligheid kan en mag verwachten. De missie van de gemeente Houten luidt dat we samen met partners en onze inwoners een integraal en op maat gesneden veiligheidsbeleid ontwikkelen én ten uitvoering brengen.

Overzicht verbonden partijen
Veiligheidsregio Utrecht (VRU)

Deelprogramma's

  • Sociale Veiligheid en openbare orde
  • Fysieke veiligheid en crisismanagement
Lasten € 4.045.718
Baten € -379.430
Saldo € 3.666.288
Deze pagina is gebouwd op 09/28/2020 10:16:45 met de export van 09/28/2020 10:06:24