Begroting 2021

Programma's

Programma Samen Leven

bedragen x € 1

Programma

Begroting 2021

Deelprogramma

Lasten

Baten

Saldo

Samen Leven

Gezondheid

12.592.643

1.864.193

-10.728.450

Saamhorigheid

12.582.528

1.001.088

-11.581.440

Leren en werken

29.496.870

8.958.985

-20.537.885

Programmabrede kosten

Saldo van baten en lasten programma

54.672.041

11.824.266

-42.847.775

Mutaties reserves

29.375

29.375

Totaal resultaat programma

54.672.041

11.853.641

-42.818.400

In de financiële begroting is een overzicht opgenomen van lasten en baten per (deel)programma op basis van:

  • Rekening 2019
  • Begroting 2020 primitief.
  • Begroting 2020 (na wijziging).
  • Begroting 2021

De verschillenanalyse bij het overzicht van lasten en baten per (deel)programma, licht de verschillen op programmaniveau toe tussen de begroting 2021 en de begroting 2020 (primitief). De bijlage ‘Programma, deelprogramma en product’ geeft aan welke producten onder de (deel)programma’s vallen. De bijlage ‘Structuuroverzicht deelprogramma’s en verantwoordelijk collegelid’ toont welk collegelid verantwoordelijk is voor de verschillende deelprogramma’s.

Deze pagina is gebouwd op 09/28/2020 10:16:45 met de export van 09/28/2020 10:06:24