Begroting 2021

Financiële begroting

Overzicht van baten en lasten

Programma

Rekening 2019

Begroting 2020 primitief

Deelprogramma

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

01. Samen Leven

01.01 Gezondheid

12.035.898

1.949.023

10.086.875

12.043.582

1.643.773

10.399.809

01.02 Saamhorigheid

12.376.262

1.249.522

11.126.740

12.436.550

1.067.883

11.368.667

01.03 Leren en werken

29.541.140

8.276.538

21.264.602

28.332.820

8.584.397

19.748.423

01.99 Programmabrede kosten

Totaal programma

53.953.300

11.475.084

42.478.216

52.812.952

11.296.053

41.516.899

02. Duurzame leefomgeving

02.01 Woningen

291.134

16.997

274.137

288.210

12.637

275.573

02.02 Commerciële voorzieningen en horeca

689.930

145.597

544.333

735.624

177.775

557.849

02.03 Leefomgeving

8.057.718

3.475.244

4.582.474

7.835.957

3.378.975

4.456.982

02.04 Gebiedsinrichting

16.623.463

15.298.436

1.325.027

14.624.159

12.982.097

1.642.062

02.05 Duurzaamheid & energietransitie

6.856.543

5.669.044

1.187.499

6.881.398

5.575.716

1.305.682

02.06 Landschap en recreatie

441.956

28.524

413.433

486.777

16.959

469.818

02.07 Cultuurhistorie en archeologie

1.029.330

529.334

499.996

964.966

405.954

559.012

02.99 Programmabrede kosten

52.892

52.892

Totaal programma

33.990.074

25.163.175

8.826.899

31.869.983

22.550.113

9.319.870

03. Goede bereikbaarheid

03.01 Verkeersbeleid

152.378

244.345

-91.967

84.894

1.874

83.020

03.02 Autoverkeer

3.409.407

169.862

3.239.545

2.813.094

48.108

2.764.986

03.03 Fietsverkeer

1.388.978

245.220

1.143.759

901.459

431.723

469.736

03.04 Openbaar vervoer

17.119

4

17.115

11.061

11.061

03.99 Programmabrede kosten

Totaal programma

4.967.882

659.431

4.308.451

3.810.508

481.705

3.328.803

04. Veilige leefomgeving

04.01 Sociale veiligheid en Openbare orde

1.122.663

370.807

751.856

1.246.208

362.508

883.700

04.02 Fysieke veiligheid en crisismanagement

2.589.863

2.589.863

2.666.031

11.997

2.654.034

04.99 Programmabrede kosten

12.360

-12.360

Totaal programma

3.712.526

383.167

3.329.359

3.912.239

374.505

3.537.734

05. Betrokken bij de samenleving

05.01 Politiek en bestuur

2.519.162

154

2.519.008

2.769.926

1.470

2.768.456

05.02 Dienstverlening

1.825.907

657.249

1.168.658

1.686.023

496.617

1.189.406

05.99 Programmabrede kosten

Totaal programma

4.345.069

657.403

3.687.666

4.455.949

498.087

3.957.862

Totaal programma's

100.968.851

38.338.259

62.630.592

96.861.631

35.200.463

61.661.168

Algemene dekkingsmiddelen

A1 Lokale heffingen

655.524

12.925.546

12.270.021

649.385

13.021.252

12.371.867

A2 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

58.278.607

58.278.607

112.000

59.370.317

59.258.317

A3 Overhead

11.894.099

235.452

-11.658.647

12.013.165

277.671

-11.735.494

A4 Saldo financieringsfunctie

-177.429

47.009

224.438

-152.529

-4.917

147.612

A5 Vennootschapsbelasting (VpB)

674

-674

A6 Overige baten en lasten

1.668.475

2.580.353

911.878

479.046

921.827

442.781

A7 Onvoorzien

62.513

-62.513

Totaal Algemene dekkingsmiddelen

14.041.343

74.066.967

60.025.624

13.163.580

73.586.150

60.422.570

Totaal saldo van baten en lasten

115.010.194

112.405.226

-2.604.968

110.025.211

108.786.613

-1.238.598

Mutatie reserves

01. Samen Leven

1.130.185

1.305.578

175.393

112.481

112.481

02. Duurzame leefomgeving

1.716.516

227.051

-1.489.465

156.125

448.289

292.164

03. Goede bereikbaarheid

2.491.617

3.404.944

913.327

1.596.385

1.227.250

-369.135

04. Veilige leefomgeving

142.750

142.750

A Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie

3.460.645

6.836.670

3.376.025

902

1.806.538

1.805.636

Totaal mutaties reserves

8.798.963

11.916.993

3.118.030

1.753.412

3.594.558

1.841.146

Resultaat

123.809.157

124.322.219

513.062

111.778.623

112.381.171

602.548

Programma

Begroting 2020 na wijziging

Begroting 2021 primitief

Deelprogramma

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

01. Samen Leven

01.01 Gezondheid

12.453.890

1.682.522

-10.771.368

12.592.643

1.864.193

-10.728.450

01.02 Saamhorigheid

13.292.882

1.113.380

-12.179.502

12.582.528

1.001.088

-11.581.440

01.03 Leren en werken

30.599.788

10.758.645

-19.841.143

29.496.870

8.958.985

-20.537.885

01.99 Programmabrede kosten

5.469

-5.469

Totaal programma

56.352.030

13.554.547

-42.797.483

54.672.041

11.824.266

-42.847.775

02. Duurzame leefomgeving

02.01 Woningen

288.424

12.637

-275.787

296.361

12.796

-283.565

02.02 Commerciële voorzieningen en horeca

721.002

177.775

-543.227

736.167

126.135

-610.032

02.03 Leefomgeving

9.000.216

4.171.300

-4.828.916

8.913.351

4.340.742

-4.572.609

02.04 Gebiedsinrichting

14.914.770

13.241.236

-1.673.534

20.071.924

18.386.833

-1.685.091

02.05 Duurzaamheid & energietransitie

7.091.482

5.820.573

-1.270.909

7.932.468

6.467.321

-1.465.147

02.06 Landschap en recreatie

566.041

16.959

-549.082

500.528

17.265

-483.263

02.07 Cultuurhistorie en archeologie

986.073

407.001

-579.072

978.880

411.114

-567.766

02.99 Programmabrede kosten

468.020

-468.020

56.264

-56.264

Totaal programma

34.036.028

23.847.481

-10.188.547

39.485.943

29.762.206

-9.723.737

03. Goede bereikbaarheid

03.01 Verkeersbeleid

117.757

1.874

-115.883

85.886

1.908

-83.978

03.02 Autoverkeer

4.563.621

39.108

-4.524.513

3.226.214

36.504

-3.189.710

03.03 Fietsverkeer

1.353.109

536.723

-816.386

985.407

439.494

-545.913

03.04 Openbaar vervoer

11.061

-11.061

11.260

-11.260

03.99 Programmabrede kosten

-28.892

28.892

Totaal programma

6.016.656

577.705

-5.438.951

4.308.767

477.906

-3.830.861

04. Veilige leefomgeving

04.01 Sociale veiligheid en Openbare orde

1.232.544

372.508

-860.036

1.281.376

379.214

-902.162

04.02 Fysieke veiligheid en crisismanagement

2.684.934

11.997

-2.672.937

2.764.342

216

-2.764.126

04.99 Programmabrede kosten

7.821

-7.821

Totaal programma

3.925.299

384.505

-3.540.794

4.045.718

379.430

-3.666.288

05. Betrokken bij de samenleving

05.01 Politiek en bestuur

2.815.425

16.470

-2.798.955

2.794.020

1.496

-2.792.524

05.02 Dienstverlening

1.694.858

530.617

-1.164.241

1.858.685

584.276

-1.274.409

05.99 Programmabrede kosten

-2.117

2.117

Totaal programma

4.508.166

547.087

-3.961.079

4.652.705

585.772

-4.066.933

Totaal programma's

104.838.179

38.911.325

-65.926.854

107.165.174

43.029.580

-64.135.594

Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie

Lokale heffingen

649.385

13.061.252

12.411.867

649.599

13.301.055

12.651.456

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

112.000

59.989.189

59.877.189

151.234

62.085.806

61.934.572

Overhead

12.015.643

446.976

-11.568.667

12.474.596

459.125

-12.015.471

Saldo financieringsfunctie

-253.645

-917

252.728

-447.344

14.598

461.942

Vennootschapsbelasting (VpB)

1.000

-1.000

1.018

-1.018

Overige baten en lasten

1.372.555

1.139.827

-232.728

1.394.556

973.598

-420.958

Onvoorzien

57.013

-57.013

63.638

-63.638

Totaal Algemene dekkingsmiddelen

13.953.951

74.636.327

60.682.376

14.287.297

76.834.182

62.546.885

Totaal saldo van baten en lasten

118.792.130

113.547.652

-5.244.477

121.452.471

119.863.762

-1.588.709

Mutatie reserves

01. Samen Leven

715.207

715.207

29.375

29.375

02. Duurzame leefomgeving

171.203

1.196.092

1.024.889

116.125

604.967

488.842

03. Goede bereikbaarheid

1.496.385

3.282.085

1.785.700

1.600.219

1.681.500

81.281

04. Veilige leefomgeving

A Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie

1.749.902

4.389.390

2.639.488

165.988

1.393.375

1.227.387

Totaal mutaties reserves

3.417.490

9.582.774

6.165.284

1.882.332

3.709.217

1.826.885

Resultaat

122.209.620

123.130.426

920.807

123.334.803

123.572.979

238.176

Programma

Begroting 2021

Begroting 2022

Deelprogramma

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

01. Samen Leven

01.01 Gezondheid

12.593

1.864

-10.728

12.577

1.863

-10.715

01.02 Saamhorigheid

12.583

1.001

-11.581

12.508

1.000

-11.508

01.03 Leren en werken

29.497

8.959

-20.538

29.396

8.956

-20.440

01.99 Programmabrede kosten

Totaal programma

54.672

11.824

-42.848

54.482

11.819

-42.663

02. Duurzame leefomgeving

02.01 Woningen

296

13

-284

296

13

-284

02.02 Commerciële voorzieningen en horeca

736

126

-610

736

125

-611

02.03 Leefomgeving

8.913

4.341

-4.573

9.010

4.422

-4.588

02.04 Gebiedsinrichting

20.072

18.387

-1.685

14.834

13.242

-1.592

02.05 Duurzaamheid & energietransitie

7.932

6.467

-1.465

7.822

6.200

-1.623

02.06 Landschap en recreatie

501

17

-483

502

17

-485

02.07 Cultuurhistorie en archeologie

979

411

-568

979

411

-568

02.99 Programmabrede kosten

56

-56

75

-75

Totaal programma

39.486

29.762

-9.724

34.255

24.431

-9.825

03. Goede bereikbaarheid

03.01 Verkeersbeleid

86

2

-84

86

2

-84

03.02 Autoverkeer

3.226

37

-3.190

3.228

37

-3.191

03.03 Fietsverkeer

985

439

-546

985

439

-545

03.04 Openbaar vervoer

11

-11

11

-11

03.99 Programmabrede kosten

Totaal programma

4.309

478

-3.831

4.310

478

-3.832

04. Veilige leefomgeving

04.01 Sociale veiligheid en Openbare orde

1.281

379

-902

1.281

379

-902

04.02 Fysieke veiligheid en crisismanagement

2.764

-2.764

2.763

-2.763

04.99 Programmabrede kosten

Totaal programma

4.046

379

-3.666

4.044

379

-3.664

05. Betrokken bij de samenleving

05.01 Politiek en bestuur

2.794

1

-2.793

2.853

1

-2.852

05.02 Dienstverlening

1.859

584

-1.274

1.886

617

-1.269

05.99 Programmabrede kosten

Totaal programma

4.653

586

-4.067

4.739

619

-4.121

Totaal programma's

107.165

43.030

-64.136

101.830

37.726

-64.104

Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie

Lokale heffingen

650

13.301

12.651

688

13.354

12.666

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

151

62.086

61.935

307

63.032

62.725

Overhead

12.475

459

-12.015

12.631

459

-12.172

Saldo financieringsfunctie

-447

15

462

-448

15

462

Vennootschapsbelasting (VpB)

1

-1

1

-1

Overige baten en lasten

1.395

974

-421

1.346

953

-393

Onvoorzien

64

-64

64

-64

Totaal Algemene dekkingsmiddelen

14.287

76.834

62.547

14.590

77.813

63.223

Totaal saldo van baten en lasten

121.452

119.864

-1.589

116.419

115.539

-881

Mutatie reserves

01. Samen Leven

29

29

29

29

02. Duurzame leefomgeving

116

605

489

116

466

350

03. Goede bereikbaarheid

1.600

1.682

81

1.704

1.682

-23

04. Veilige leefomgeving

A Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie

166

1.393

1.227

150

1.234

1.084

Totaal mutaties reserves

1.882

3.709

1.827

1.970

3.411

1.441

Resultaat

123.335

123.573

238

118.390

118.950

560

Programma

Begroting 2023

Begroting 2024

Deelprogramma

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

01. Samen Leven

01.01 Gezondheid

12.717

1.861

-10.855

12.708

1.697

-11.011

01.02 Saamhorigheid

12.336

926

-11.410

12.332

853

-11.479

01.03 Leren en werken

29.519

8.953

-20.566

29.440

8.950

-20.490

01.99 Programmabrede kosten

Totaal programma

54.572

11.740

-42.831

54.480

11.500

-42.980

02. Duurzame leefomgeving

02.01 Woningen

296

13

-283

296

13

-283

02.02 Commerciële voorzieningen en horeca

736

125

-611

736

125

-611

02.03 Leefomgeving

9.047

4.470

-4.577

9.058

4.516

-4.541

02.04 Gebiedsinrichting

12.455

10.863

-1.592

2.516

924

-1.592

02.05 Duurzaamheid & energietransitie

7.813

6.190

-1.623

7.747

6.121

-1.626

02.06 Landschap en recreatie

504

17

-487

504

14

-490

02.07 Cultuurhistorie en archeologie

979

411

-568

979

411

-568

02.99 Programmabrede kosten

75

-75

71

-71

Totaal programma

31.904

22.088

-9.816

21.907

12.124

-9.783

03. Goede bereikbaarheid

03.01 Verkeersbeleid

86

2

-84

86

2

-84

03.02 Autoverkeer

3.226

37

-3.190

3.227

37

-3.191

03.03 Fietsverkeer

984

439

-545

983

439

-544

03.04 Openbaar vervoer

11

-11

11

-11

03.99 Programmabrede kosten

Totaal programma

4.307

478

-3.829

4.308

478

-3.830

04. Veilige leefomgeving

04.01 Sociale veiligheid en Openbare orde

1.281

379

-902

1.281

379

-902

04.02 Fysieke veiligheid en crisismanagement

2.762

-2.762

2.758

-2.757

04.99 Programmabrede kosten

Totaal programma

4.043

379

-3.663

4.039

379

-3.659

05. Betrokken bij de samenleving

05.01 Politiek en bestuur

2.808

1

-2.807

2.817

1

-2.815

05.02 Dienstverlening

1.859

499

-1.361

2.064

933

-1.131

05.99 Programmabrede kosten

Totaal programma

4.668

500

-4.168

4.881

934

-3.947

Totaal programma's

99.494

35.186

-64.308

89.614

25.415

-64.199

Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie

Lokale heffingen

698

13.421

12.723

708

13.504

12.796

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

312

63.210

62.898

305

63.533

63.228

Overhead

12.554

459

-12.095

12.387

459

-11.927

Saldo financieringsfunctie

-412

15

427

-456

15

471

Vennootschapsbelasting (VpB)

1

-1

1

-1

Overige baten en lasten

1.193

953

-240

1.193

916

-277

Onvoorzien

65

-65

65

-65

Totaal Algemene dekkingsmiddelen

14.410

78.057

63.647

14.203

78.427

64.224

Totaal saldo van baten en lasten

113.904

113.244

-660

103.817

103.841

24

Mutatie reserves

01. Samen Leven

29

29

29

29

02. Duurzame leefomgeving

123

466

343

123

466

343

03. Goede bereikbaarheid

1.797

1.682

-116

1.897

1.682

-216

04. Veilige leefomgeving

A Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie

36

36

Totaal mutaties reserves

1.920

2.212

292

2.020

2.177

157

Resultaat

115.824

115.456

-368

105.837

106.018

181

Deze pagina is gebouwd op 09/28/2020 10:16:45 met de export van 09/28/2020 10:06:24