Begroting 2021

Financiële begroting

Financieel perspectief

In dit financieel perspectief wordt de uitkomst van de begroting 2021 en de meerjarenraming 2022 – 2024 behandeld. Allereerst geven wij het totaaloverzicht van het meerjarenperspectief 2021 – 2024. In het verlengde daarvan zullen wij een inhoudelijke toelichting geven. Tevens wordt aandacht besteed aan de standen en het verloop van de reserves en de voorzieningen. De berekeningen zijn gebaseerd op de geactualiseerde kerngegevens, waarvan u aan het einde van dit hoofdstuk een overzicht aantreft.

Meerjarige financiële ontwikkeling 2021 - 2024

Financiële ontwikkelingen na vaststelling perspectiefnota 2021
De door de raad vastgestelde kaders en uitgangspunten zijn de basis voor de opstelling van de begroting. Deze kaders zijn opgenomen in de perspectiefnota 2021 waarover de raad op 9 juli 2020 het volgende heeft besloten:

De raad heeft op 9 juli 2020 het volgende besloten:
1. De Perspectiefnota 2021 (ten tijde van de coronacrisis) vast te stellen en daarmee:

a. als gevolg van COVID-19 een ander proces, in tegenstelling tot wat te doen
gebruikelijk is, te doorlopen in aanloop naar de begroting 2021;
b. de financiële effecten van de perspectiefnota 2021 (§ 5.3 en § 5.5) te verwerken in
de begroting 2021 en de meerjarenbegroting 2022-2024;
c. de begrotingsrichtlijnen 2021 vast te stellen.

2. De Voortgangsrapportage Collegeprogramma 2018-2022 “Duurzaam, Ondernemend en
    Dichtbij!” voor kennisgeving aan te nemen.

De uitkomst van de Meerjarenbegroting 2021-2024 is als volgt:

bedragen  x € 1.000

Omschrijving

2021

2022

2023

2024

Totaal saldo van baten en lasten

-/- 1.589

-/- 881

-/-660

24

Mutaties reserves

1.827

1.441

292

157

Geraamd resultaat

238

560

-368

181

In onderstaande tabel worden de begrotingssaldi na resultaatbestemming voor de begroting 2020
en de ramingen voor de jaren 2021 tot en met 2023 gepresenteerd. De financiële ontwikkelingen na de vaststelling van de perspectiefnota 2020 zijn hier, anders dan in het bestuurlijk perspectief, op een meer technische wijze geanalyseerd.

Meerjarenbegroting 2021 – 2024

bedragen  x € 1.000

Omschrijving

2021

2022

2023

2024

Prognose obv perspectiefnota 2020

50

300 

-550 

100 

Financiële ontwikkelingen na de vaststelling van de perspectiefnota 2020:

- Doorrekening kerngegevens (prijs x hoeveelheid)

18

18

18

46

- Opbouw begroting/ overige(inclusief afrondingen)

170

242

164

35

Uitkomst Financiële ontwikkelingen na de vaststelling van de perspectiefnota 2020

188

260

182

81

Begrotingssaldo ( gerealiseerd resultaat)

238

560

-368

181

Doorrekening kerngegevens (prijs x hoeveelheid)
Dit betreft de aanpassing op de leges burgerzaken (paspoorten, rijbewijzen) op basis van geactualiseerde hoeveelheden x prijs.

Opbouw begroting/ overige (inclusief afrondingen)
Hier betreft het o.a. budgetaanpassingen, welke ontstaan door actualisatie van de staat van investeringen met de daaruit voortvloeiende gewijzigde rente- en afschrijvingslasten, actualisatie van de kosten financiering op basis van aangetrokken leningen en gewijzigde rente- en afschrijvingslasten. Vanaf 2021 is dit een groot positief bedrag omdat hier begroot wordt op basis van huidige marktrente(0,5%). Wel wordt rekening gehouden met een extra risico opslag van 0,2%.

Reserves en voorzieningen 2021 - 2024

Prognose omvang vrije algemene reserve     

bedragen x € 1.000

Omschrijving

Bedrag

Stand per 1 januari 2020

2.650

Mutaties:

Jaarrekeningresultaat 2019

264

Stand per 1 januari 2021

2.914

Mutaties:

Begrotingssaldo 2020 na 1e Bestuursrapportage 2020

921

Stand per 1 januari 2022

3.835

Mutaties:

Begrotingssaldo 2021

238

Stand per 1 januari 2023

4.073

Mutaties:

Begrotingssaldo 2022

560

Stand per 1 januari 2024

4.633

Mutaties:

Begrotingssaldo 2023

-/-368

Stand per 1 januari 2025

4.265

Mutaties:

Begrotingssaldo 2024

181

Stand per 1 januari 2026

4.446

Na aanleiding van opmerkingen uit de raad is er voor gekozen om in onderstaand overzicht de stortingen en onttrekkingen specifieker per reserve te benoemen.
De in de begroting 2021 opgenomen mutaties in de reserves zijn als volgt samengesteld:

Mutaties reserves   

(Geprognosticeerde) standen reserves* en voorzieningen per 1 januari (peildatum begroting)

bedragen x  € 1.000

Omschrijving

2021

2022

2023

2024

Vrije algemene reserve

2.914

2.914

2.914

2.914

Beklemde algemene vrije reserve

19.062

17.976

16.831

16.831

Concernweerstandsvermogen grondexploitaties

4.618

4.618

4.618

4.618

Bestemmingsreserves algemene dienst*

14.066

13.301

13.005

12.713

Voorzieningen algemene dienst

7.861

7.757

7.461

7.859

Voorzieningen grondexploitatie

1.818

1.818

1.818

1.818

Totaal begroting exclusief saldo 2020 en volgende jaren

50.339

48.384

46.647

46.753

Saldo begroting 2020 na 1ste Berap 2020

921

921

921

Saldo begroting 2021 jaarsnede 2021

238

238

Saldo begroting 2021 jaarsnede 2022

560

Totaal begroting

51.923

49.305

47.806

48.472

*Er is nog geen bestedingsplan verwerkt van de middelen, beschikbaar gesteld via een reserve voor de invoering van de nieuwe omgevingswet.

Voorgenomen investeringen 2021 - 2024

Conform de regelgeving van het BBV dient er in een begroting aandacht te worden besteed aan de Investeringen. In de financiële verordening is daarover opgenomen dat van de nieuwe investeringen het benodigde krediet wordt opgenomen en van de vervangingsinvesteringen een totaalbedrag. Voor 2021 zijn de volgende investeringen voorzien:

Vervangingsinvesteringen bedrijfsmiddelen € 1.467.694

Termijn
afschrijving

Methode

Hijskraan

64.663

6

Lineair

New Holland TN65 tractor

50.900

11

Lineair

New Holland TND75 tractor

104.854

11

Lineair

Archiefstellingen kluis (full space stelling) + uitbreiding 2007

27.351

21

Lineair

Desktops

610.800

5

Lineair

ICT 1ste fase 2011

152.700

5

Lineair

Telefooncentrale

203.600

11

Lineair

Surfaces en gsm's

108.181

3

Lineair

Software Informatiseringplan

79.132

6

Lineair

Vastgoedinformatie Uitvoering Beleidsplan(GIS internet)

17.114

6

Lineair

Invoering BGT

44.212

6

Lineair

Kadaster (GISVG-percelen)

4.187

6

Lineair

Vervangingsinvesteringen velden € 93.116

Termijn
afschrijving

Methode

Sportpark Blokhoven: Veld 3 normaal gras

39.907

15

Lineair

Sportpark Oud Wulven: Veld 3 wetratop

53.209

15

Lineair

Investeringen uit het meerjareninvesteringsplan (MIP) worden niet via deze financiële begroting geautoriseerd, maar separaat ter goedkeuring aan de raad voorgelegd.

Incidentele baten en lasten 2021 - 2024

Kerngegevens 2021 - 2024

Begrotingsrichtlijnen 2021

Gegeven

2021

2022

2023

2024

2025

Totaal aantal woningen

20.591

20.816

21.041

21.266

21.491

Prognose woningbouwproductie

225

225

225

225

225

Gemiddelde woningbezetting

2,42

2,42

2,41

2,41

2,38

Aantal inwoners

49.830

50.375

50.709

51.251

51.149

Aantal éénpersoonshuishoudens

5.570

5.631

5.692

5.752

5.813

Aantal meerpersoonshuishoudens

14.889

15.052

15.215

15.377

15.540

Toelichting op bovenstaande tabel:

  1. Uitgangspunt voor het aantal woningen en inwoners is de stand per 1 januari 2020 volgens de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Houten.
  2. Op basis van de woonvisie 2016-2025 moeten in 10 jaar tijd 1.800 woningen worden gerealiseerd. In de eerste 4 jaar (2016-2019) zijn er al 900 woningen gerealiseerd (gemiddeld dus 225 per jaar). Dit gemiddelde wordt ook voor de komende jaren als realistisch beschouwd. Dit is gebaseerd op de ontwikkelingen van afbouw Vinex, kantoortransformaties en de Ruimtelijke Koers Houten 2040.
  3. Bron voor de gemiddelde woningbezetting is de bevolkingsprognose Gemeente Houten Pronexus maart 2020. Deze bevolkingsprognose wordt eens in de twee jaar opgesteld.
  4. Door een daling van de gemiddelde woningbezetting van 2,46 naar 2,42 komt het aantal inwoners, op prognose basis, in 2021 weer beneden de 50.000.
  5. Het verschil tussen het aantal woningen en de som van de één- en meerpersoonshuishoudens betreft vooral de incidentele leegstand van woningen.
Deze pagina is gebouwd op 09/28/2020 10:16:45 met de export van 09/28/2020 10:06:24