Begroting 2021

BIJLAGEN

Baten en lasten per programma, deelprogramma en product

Programma

Begroting 2021

Deelprogramma

Lasten

Baten

Saldo

Programma 01. Samen Leven

Deelprogramma 01.01 Gezondheid

01.01.01 Eerstelijns ondersteuning

01.01.02 Tweedelijns ondersteuning

6.111.077

14.639

-6.096.438

01.01.03 Bescherming en veiligheid

82.360

-82.360

01.01.04 Eigen bijdragen

10.718

249.268

238.550

01.01.05 Gezondheidsbeleid

2.265.702

-2.265.702

01.01.06 Sport

4.122.786

1.600.286

-2.522.500

Totaal deelprogramma 01.01 Gezondheid

12.592.643

1.864.193

-10.728.450

Deelprogramma 01.02 Saamhorigheid

01.02.01 Sociale basisvoorzieningen

5.872.178

752.446

-5.119.732

01.02.02 Eerstelijns ondersteuning

4.026.430

-4.026.430

01.02.03 Kunst en cultuur

2.683.920

248.642

-2.435.278

Totaal deelprogramma 01.02 Saamhorigheid

12.582.528

1.001.088

-11.581.440

Deelprogramma 01.03 Leren en werken

01.03.01 Eerstelijns ondersteuning

34.014

-34.014

01.03.02 Tweedelijns ondersteuning

10.141.727

-10.141.727

01.03.03 Bescherming en veiligheid

1.233.093

-1.233.093

01.03.04 Eigen bijdrage

01.03.05 Leerlingenvervoer

646.281

565

-645.716

01.03.06 Instandhouding onderwijs en scholen

2.965.349

141.408

-2.823.941

01.03.07 Leerplicht

195.882

56.632

-139.250

01.03.08 Lokaal onderwijsbeleid

927.548

166.841

-760.707

01.03.09 Werk en participatie

29.302

-29.302

01.03.10 Marketing en acquisitie

157.493

357.318

199.825

01.03.11 Sociale basisvoorziening jeugd

410.945

-410.945

01.03.12 Informele ondersteuning

214.074

-214.074

01.03.13 Participatiewet algemeen

1.772.529

-1.772.529

01.03.14 Participatiewet inkomensdeel

9.155.633

8.156.371

-999.262

01.03.15 Armoedebeleid

1.613.000

79.850

-1.533.150

Totaal deelprogramma 01.03 Leren en werken

29.496.870

8.958.985

-20.537.885

Deelprogramma 01.99 Programmabrede kosten

01.99.01 Programma Samen Leven programmabrede kosten

Totaal deelprogramma 01.99 Programmabrede kosten

Totaal programma 01. Samen Leven

54.672.041

11.824.266

-42.847.775

Programma 02. Duurzame leefomgeving

Deelprogramma 02.01 Woningen

02.01.01 Woningbouw

165.238

10.600

-154.638

02.01.02 Woonruimteverdeling

131.123

2.196

-128.927

Totaal deelprogramma 02.01 Woningen

296.361

12.796

-283.565

Deelprogramma 02.02 Commerciële voorzieningen en horeca

02.02.01 Commerciële voorzieningen en horeca

736.167

126.135

-610.032

Totaal deelprogramma 02.02 Commerciële voorzieningen en horeca

736.167

126.135

-610.032

Deelprogramma 02.03 Leefomgeving

02.03.01 Speelvoorzieningen

393.750

73.681

-320.069

02.03.02 Groenvoorzieningen

2.907.675

-8.000

-2.915.675

02.03.03 Verlichting

949.760

180.264

-769.496

02.03.04 Wijkgericht samenwerken

208.322

-208.322

02.03.05 Straatreiniging

1.034.780

389.369

-645.411

02.03.06 Riolering

3.175.645

3.515.308

339.663

02.03.07 Begraafplaatsen

146.544

190.120

43.576

02.03.08 Straatmeubilair

96.875

-96.875

02.03.09 Kabels en leidingen

Totaal deelprogramma 02.03 Leefomgeving

8.913.351

4.340.742

-4.572.609

Deelprogramma 02.04 Gebiedsinrichting

02.04.01 Ontwikkelingsvisie macroniveau

17.768.702

17.529.483

-239.219

02.04.02 Planontwikkeling mesoniveau

498.020

12.365

-485.655

02.04.03 Toetsing en toezicht microniveau

1.805.202

844.985

-960.217

Totaal deelprogramma 02.04 Gebiedsinrichting

20.071.924

18.386.833

-1.685.091

Deelprogramma 02.05 Duurzaamheid & energietransitie

02.05.01 Afvalinzameling

6.040.828

6.466.380

425.552

02.05.02 Bodem en bouwstoffen

51.450

-51.450

02.05.03 Geluid

91.475

1.757

-89.718

02.05.04 Lucht

9.537

-9.537

02.05.05 Mobiliteit en energie

502.696

-502.696

02.05.07 Wet milieubeheer

945.200

1.173

-944.027

02.05.08 Educatie en communicatie

127.383

-127.383

02.05.09 Milieuprojecten

163.899

-1.989

-165.888

Totaal deelprogramma 02.05 Duurzaamheid & energietransitie

7.932.468

6.467.321

-1.465.147

Deelprogramma 02.06 Landschap en recreatie

02.06.01 Landschap

166.839

-166.839

02.06.02 Recreatie

333.689

17.265

-316.424

Totaal deelprogramma 02.06 Landschap en recreatie

500.528

17.265

-483.263

Deelprogramma 02.07 Cultuurhistorie en archeologie

02.07.01 Monumenten

225.923

-225.923

02.07.02 Cultuurhistorie

645.118

411.114

-234.004

02.07.03 Archeologie

107.839

-107.839

Totaal deelprogramma 02.07 Cultuurhistorie en archeologie

978.880

411.114

-567.766

Deelprogramma 02.99 Programmabrede kosten

02.99.01 Programma Duurzaam programmabrede kosten

56.264

-56.264

Totaal deelprogramma 02.99 Programmabrede kosten

56.264

-56.264

Totaal programma 02. Duurzame leefomgeving

39.485.943

29.762.206

-9.723.737

Programma 03. Goede bereikbaarheid

Deelprogramma 03.01 Verkeersbeleid

03.01.01 Beleid en advies (verkeer)

85.886

1.908

-83.978

Totaal deelprogramma 03.01 Verkeersbeleid

85.886

1.908

-83.978

Deelprogramma 03.02 Autoverkeer

03.02.01 Wegeninfrastructuur

34.133

-34.133

03.02.02 Wegen

2.695.153

19.876

-2.675.277

03.02.03 VRI's

142.692

-142.692

03.02.04 Bewegwijzering (wegen)

78.332

-78.332

03.02.05 Parkeren

21.640

16.015

-5.625

03.02.06 Civieltechnische kunstwerken

254.264

613

-253.651

Totaal deelprogramma 03.02 Autoverkeer

3.226.214

36.504

-3.189.710

Deelprogramma 03.03 Fietsverkeer

03.03.01 Fietsinfrastructuur

368.186

-368.186

03.03.02 Onderhoud fietspaden en voorzieningen

03.03.03 Fietsenstallingen

617.221

439.494

-177.727

Totaal deelprogramma 03.03 Fietsverkeer

985.407

439.494

-545.913

Deelprogramma 03.04 Openbaar vervoer

03.04.01 Vervoersbedrijven

11.260

-11.260

Totaal deelprogramma 03.04 Openbaar vervoer

11.260

-11.260

Deelprogramma 03.99 Programmabrede kosten

03.99.01 Programma Bereikbaar programmabrede kosten

Totaal deelprogramma 03.99 Programmabrede kosten

Totaal programma 03. Goede bereikbaarheid

4.308.767

477.906

-3.830.861

Programma 04. Veilige leefomgeving

Deelprogramma 04.01 Sociale veiligheid en Openbare orde

04.01.01 Criminaliteitsbestrijdingen en overlastbestrijding

841.048

136.413

-704.635

04.01.02 Openbare orde

440.328

242.801

-197.527

Totaal deelprogramma 04.01 Sociale veiligheid en Openbare orde

1.281.376

379.214

-902.162

Deelprogramma 04.02 Fysieke veiligheid en crisismanagement

04.02.01 Verkeersveiligheid

30.907

216

-30.691

04.02.02 Brandweerzorg

252.285

-252.285

04.02.03 Externe veiligheid

25.349

-25.349

04.02.04 Beleid en preventie

2.455.801

-2.455.801

Totaal deelprogramma 04.02 Fysieke veiligheid en crisismanagement

2.764.342

216

-2.764.126

Deelprogramma 04.99 Programmabrede kosten

04.99.01 Programma Veilig programmabrede kosten

Totaal deelprogramma 04.99 Programmabrede kosten

Totaal programma 04. Veilige leefomgeving

4.045.718

379.430

-3.666.288

Programma 05. Betrokken bij de samenleving

Deelprogramma 05.01 Politiek en bestuur

05.01.01 Raad

1.042.332

-1.042.332

05.01.02 College

1.751.688

1.496

-1.750.192

Totaal deelprogramma 05.01 Politiek en bestuur

2.794.020

1.496

-2.792.524

Deelprogramma 05.02 Dienstverlening

05.02.01 Publiekszaken

1.858.685

584.276

-1.274.409

Totaal deelprogramma 05.02 Dienstverlening

1.858.685

584.276

-1.274.409

Deelprogramma 05.99 Programmabrede kosten

05.99.01 Programma Betrokken programmabrede kosten

Totaal deelprogramma 05.99 Programmabrede kosten

Totaal programma 05. Betrokken bij de samenleving

4.652.705

585.772

-4.066.933

Totaal programma's

107.165.174

43.029.580

-64.135.594

Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie

A1 Lokale heffingen

298.381

4.965.235

4.666.854

A1 Lokale heffingen

346.615

7.939.340

7.592.725

A1 Lokale heffingen

4.603

396.480

391.877

A2 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

151.234

62.085.806

61.934.572

A3 Overhead

12.474.596

459.125

-12.015.471

A4 Saldo financieringsfunctie

-447.344

14.598

461.942

A5 Vennootschapsbelasting (VpB)

1.018

-1.018

A6 Overige baten en lasten

1.394.556

973.598

-420.958

A7 Onvoorzien

63.638

-63.638

Totaal programma Algemene dekkingsmiddelen

14.287.297

76.834.182

62.546.885

Totaal saldo baten en lasten

121.452.471

119.863.762

-1.588.709

Mutaties reserves

01.99.02  Programma Samen Leven mutaties reserves

29.375

29.375

02.99.02  Programma Duurzaam mutaties reserves

116.125

604.967

488.842

03.99.02  Programma Bereikbaar mutaties reserves

1.600.219

1.681.500

81.281

04.99.02  Programma Veilig mutaties reserves

A8.02.01  Mutaties reserves

165.988

1.393.375

1.227.387

Totaal mutaties reserves

1.882.332

3.709.217

1.826.885

Resultaat

123.334.803

123.572.979

238.176

Deze pagina is gebouwd op 09/28/2020 10:16:45 met de export van 09/28/2020 10:06:24