Begroting 2021

Programma's

Programma Samen Leven

Wat willen we bereiken?

Een gezonde leefstijl en mentaal welbevinden is voor alle inwoners bereikbaar

We gaan in Houten uit van positieve gezondheid. Dat wil zeggen dat we gezondheid zien als het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven. Bij positieve gezondheid kijk je meer naar wat inwoners nog wél kunnen in plaats van naar hun beperkingen. En je kijkt meer naar gedrag dan naar ziekte want gedrag is beïnvloedbaar terwijl ziekte dat – zeker vanuit het perspectief van een gemeentelijke overheid – veel minder is.

Gezond zijn en blijven is belangrijk. Niet alleen om zelf een fijn leven te hebben, maar ook voor een vitale samenleving waarin mensen in staat zijn om de eigen regie over hun leven te voeren en naar elkaar om te zien. Er zijn veel factoren die iemands gezondheid kunnen beïnvloeden, zoals woon- en leefomgeving, leefstijl, daginvulling en inkomen. We vinden in Houten dat onze inwoners daar zelf verantwoordelijk voor zijn. Maar de gemeente wil haar inwoners wel ondersteunen en stimuleren door te voorzien in basisvoorzieningen en door het maken van gezonde keuzes makkelijker of aantrekkelijker te maken.

Bij het voorzien in basisvoorzieningen doelen we bijvoorbeeld op een gezonde leefomgeving. De leefomgeving kan namelijk een positief effect hebben op de gezondheid van inwoners;  welzijn, cultuur en sport en een aantrekkelijke buitenruimte die uitnodigt tot bewegen en ontmoeten. Het stimuleren van een gezonde leefstijl richt zich onder andere op meer bewegen, gezond eten en minder alcohol drinken. Maar ook op een zinvolle dagbesteding en het hebben van waardevolle sociale contacten.

En wanneer het even niet meer goed gaat vinden we het belangrijk dat deze signaleren tijdig worden onderkent en passende ondersteuning geleverd kan worden zodat problemen niet groter worden. Het ondersteunen van inwoners zodat zij zelfstandig hun huishouden kunnen (blijven) voeren en het ondersteunen van kinderen, jongeren en gezinnen bij het gezond opgroeien zijn daarin belangrijke thema’s.

Doelstellingen

Deze pagina is gebouwd op 09/28/2020 10:16:45 met de export van 09/28/2020 10:06:24