Begroting 2021

BIJLAGEN

Taakvelden BBV per programma

01.

02.

03.

04.

05.

A

Eindtotaal

Samen Leven

Duurzame leefomgeving

Goede bereikbaarheid

Veilige leefomgeving

Betrokken bij de samenleving

Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie

Code

Taakvelden

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Saldo

0.1

Bestuur

1.496

2.687.368

1.496

2.687.368

2.685.872

0.10

Mutaties reserves

29.375

604.967

116.125

1.681.500

1.600.219

1.393.375

165.988

3.709.217

1.882.332

-1.826.885

0.2

Burgerzaken

584.171

1.245.594

584.171

1.245.594

661.423

0.4

Ondersteuning organisatie

459.125

12.474.596

459.125

12.474.596

12.015.471

0.5

Treasury

32.333

28.000

14.598

-447.344

46.931

-419.344

-466.275

0.61

OZB woningen

7.939.340

323.720

7.939.340

323.720

-7.615.620

0.62

OZB niet-woningen

4.965.235

298.381

4.965.235

298.381

-4.666.854

0.64

Belastingen Overig

180.251

180.251

-180.251

0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds

62.085.806

151.234

62.085.806

151.234

-61.934.572

0.8

Overige baten en lasten

56.264

597.456

973.598

1.458.194

973.598

2.111.914

1.138.316

0.9

Vennootschapsbelasting

1.018

1.018

1.018

1.1

Crisisbeheersing en Brandweer

2.708.086

2.708.086

2.708.086

1.2

Openbare orde en Veiligheid

31.977

6.855

318.958

379.214

1.281.376

105

23.504

386.174

1.655.815

1.269.641

2.1

Verkeer, wegen en water

389.369

2.031.897

461.891

4.297.507

216

30.907

851.476

6.360.311

5.508.835

2.2

Parkeren

16.015

16.015

-16.015

2.5

Openbaar vervoer

11.260

11.260

11.260

3.1

Economische ontwikkeling

357.318

157.493

441.777

357.318

599.270

241.952

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

6.451.736

6.271.472

6.451.736

6.271.472

-180.264

3.3

Bedrijfsloket en -regelingen

63.650

101.477

63.650

101.477

37.827

3.4

Economische promotie

216.229

216.229

-216.229

4.1

Openbaar basisonderwijs

51.137

135.602

51.137

135.602

84.465

4.2

Onderwijshuisvesting

90.271

2.838.151

90.271

2.838.151

2.747.880

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

224.038

2.201.554

224.038

2.201.554

1.977.516

5.1

Sportbeleid en activering

7.367

915.447

7.367

915.447

908.080

5.2

Sportaccommodaties

1.592.919

3.207.339

1.592.919

3.207.339

1.614.420

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

248.642

1.904.459

47.883

248.642

1.952.342

1.703.700

5.4

Musea

146.634

146.634

146.634

5.5

Cultureel erfgoed

411.114

832.246

411.114

832.246

421.132

5.6

Media

749.898

749.898

749.898

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

29.563

106.243

3.862.505

106.243

3.892.068

3.785.825

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

752.446

5.260.836

50.900

752.446

5.311.736

4.559.290

6.2

Wijkteams

3.339.795

3.339.795

3.339.795

6.3

Inkomensregelingen

8.236.221

12.541.162

169.619

27.498

8.236.221

12.738.279

4.502.058

6.4

Begeleide participatie

633.249

633.249

633.249

6.5

Arbeidsparticipatie

937.684

937.684

937.684

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

14.639

3.739.289

14.639

3.739.289

3.724.650

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

249.268

2.777.809

249.268

2.777.809

2.528.541

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

9.384.636

9.384.636

9.384.636

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

82.360

82.360

82.360

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

1.233.093

1.233.093

1.233.093

7.1

Volksgezondheid

2.570.645

2.570.645

2.570.645

7.2

Riolering

3.515.308

3.096.919

3.515.308

3.096.919

-418.389

7.3

Afval

6.466.380

5.949.935

6.466.380

5.949.935

-516.445

7.4

Milieubeheer

941

1.934.883

25.349

941

1.960.232

1.959.291

7.5

Begraafplaatsen

190.120

146.544

190.120

146.544

-43.576

8.1

Ruimtelijke Ordening

78.830

803.704

78.830

803.704

724.874

8.2

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

11.191.546

11.191.546

11.191.546

11.191.546

8.3

Wonen en bouwen

857.781

2.101.563

857.781

2.101.563

1.243.782

Eindtotaal

11.853.641

54.672.041

30.367.173

39.602.068

2.159.406

5.908.986

379.430

4.045.718

585.772

4.652.705

78.227.557

14.453.285

123.572.979

123.334.803

-238.176

Deze pagina is gebouwd op 09/28/2020 10:16:45 met de export van 09/28/2020 10:06:24