Begroting 2021

Programma's

Programma Goede bereikbaarheid

bedragen x € 1

Programma

Begroting 2021

Deelprogramma

Lasten

Baten

Saldo

Goede bereikbaarheid

Verkeersbeleid

85.886

1.908

-83.978

Autoverkeer

3.226.214

36.504

-3.189.710

Fietsverkeer

985.407

439.494

-545.913

Openbaar vervoer

11.260

-11.260

Programmabrede kosten

Saldo van baten en lasten programma

4.308.767

477.906

-3.830.861

Mutaties reserves

1.600.219

1.681.500

81.281

Totaal resultaat programma

5.908.986

2.159.406

-3.749.580

In de financiële begroting is een overzicht opgenomen van lasten en baten per (deel)programma op basis van:

  • Rekening 2019
  • Begroting 2020 primitief.
  • Begroting 2020 (na wijziging).
  • Begroting 2021

De verschillenanalyse bij het overzicht van lasten en baten per (deel)programma, licht de verschillen op programmaniveau toe tussen de begroting 2021 en de begroting 2020 (primitief). De bijlage ‘Programma, deelprogramma en product’ geeft aan welke producten onder de (deel)programma’s vallen. De bijlage ‘Structuuroverzicht deelprogramma’s en verantwoordelijk collegelid’ toont welk collegelid verantwoordelijk is voor de verschillende deelprogramma’s.

Deze pagina is gebouwd op 09/28/2020 10:16:45 met de export van 09/28/2020 10:06:24