Begroting 2021

Programma's

Programma Duurzame leefomgeving

bedragen x € 1

Programma

Begroting 2021

Deelprogramma

Lasten

Baten

Saldo

Duurzame leefomgeving

Woningen

296.361

12.796

-283.565

Commerciële voorzieningen en horeca

736.167

126.135

-610.032

Leefomgeving

8.913.351

4.340.742

-4.572.609

Gebiedsinrichting

20.071.924

18.386.833

-1.685.091

Duurzaamheid & energietransitie

7.932.468

6.467.321

-1.465.147

Landschap en recreatie

500.528

17.265

-483.263

Cultuurhistorie en archeologie

978.880

411.114

-567.766

Programmabrede kosten

56.264

-56.264

Saldo van baten en lasten programma

39.485.943

29.762.206

-9.723.737

Mutaties reserves

116.125

604.967

488.842

Totaal resultaat programma

39.602.068

30.367.173

-9.234.895

In de financiële begroting is een overzicht opgenomen van lasten en baten per (deel)programma op basis van:

  • Rekening 2019
  • Begroting 2020 primitief.
  • Begroting 2020 (na wijziging).
  • Begroting 2021

De verschillenanalyse bij het overzicht van lasten en baten per (deel)programma, licht de verschillen op programmaniveau toe tussen de begroting 2021 en de begroting 2020 (primitief). De bijlage ‘Programma, deelprogramma en product’ geeft aan welke producten onder de (deel)programma’s vallen. De bijlage ‘Structuuroverzicht deelprogramma’s en verantwoordelijk collegelid’ toont welk collegelid verantwoordelijk is voor de verschillende deelprogramma’s.

Deze pagina is gebouwd op 09/28/2020 10:16:45 met de export van 09/28/2020 10:06:24