Begroting 2021

Programma's

Programma Betrokken bij de samenleving

bedragen x € 1

Programma

Begroting 2021

Deelprogramma

Lasten

Baten

Saldo

Betrokken bij de samenleving

Politiek en bestuur

2.794.020

1.496

-2.792.524

Dienstverlening

1.858.685

584.276

-1.274.409

Programmabrede kosten

Saldo van baten en lasten programma

4.652.705

585.772

-4.066.933

Mutaties reserves

Totaal resultaat programma

4.652.705

585.772

-4.066.933

In de financiële begroting is een overzicht opgenomen van lasten en baten per (deel)programma op basis van:

  • Rekening 2019
  • Begroting 2020 primitief.
  • Begroting 2020 (na wijziging).
  • Begroting 2021

De verschillenanalyse bij het overzicht van lasten en baten per (deel)programma, licht de verschillen op programmaniveau toe tussen de begroting 2021 en de begroting 2020 (primitief). De bijlage ‘Programma, deelprogramma en product’ geeft aan welke producten onder de (deel)programma’s vallen. De bijlage ‘Structuuroverzicht deelprogramma’s en verantwoordelijk collegelid’ toont welk collegelid verantwoordelijk is voor de verschillende deelprogramma’s.

Deze pagina is gebouwd op 09/28/2020 10:16:45 met de export van 09/28/2020 10:06:24