Begroting 2021

Programma's

Programma Veilige leefomgeving

bedragen x € 1

Programma

Begroting 2021

Deelprogramma

Lasten

Baten

Saldo

Veilige leefomgeving

Sociale veiligheid en Openbare orde

1.281.376

379.214

-902.162

Fysieke veiligheid en crisismanagement

2.764.342

216

-2.764.126

Programmabrede kosten

Saldo van baten en lasten programma

4.045.718

379.430

-3.666.288

Mutaties reserves

Totaal resultaat programma

4.045.718

379.430

-3.666.288

In de financiële begroting is een overzicht opgenomen van lasten en baten per (deel)programma op basis van:

  • Rekening 2019
  • Begroting 2020 primitief.
  • Begroting 2020 (na wijziging).
  • Begroting 2021

De verschillenanalyse bij het overzicht van lasten en baten per (deel)programma, licht de verschillen op programmaniveau toe tussen de begroting 2021 en de begroting 2020 (primitief). De bijlage ‘Programma, deelprogramma en product’ geeft aan welke producten onder de (deel)programma’s vallen. De bijlage ‘Structuuroverzicht deelprogramma’s en verantwoordelijk collegelid’ toont welk collegelid verantwoordelijk is voor de verschillende deelprogramma’s.

Deze pagina is gebouwd op 09/28/2020 10:16:45 met de export van 09/28/2020 10:06:24