Begroting 2021

Programma's

Programma Duurzame leefomgeving

Deelprogramma Gebiedsontwikkeling

Wat willen we bereiken?

Houten is een modelstad om trots op te zijn: ontspannen wonen met groenzones, een fietspadenstelsel, de centrumgebieden in een prachtig open landschap met de kleine kernen en in nabijheid van de grote stad met bijbehorende culturele en stedelijke voorzieningen. Houten is hierdoor een sterk merk in de regio en een populaire plek om te wonen. Houten Vinex wordt de komende collegeperiode afgebouwd en wij zullen herstructurerings- en transformatieprojecten blijven stimuleren. In 2021/2022willen wij de lopende Houten-Vinex-projecten afbouwen met bijbehorende financiële taakstelling  zoals Grassen Noord (Hofstad III), Hofstad IVb, maar ook Loerik VI (i.s.m. Ruimtelijke Koers), Beekmos en Beusichemseweg/Hofspoor. Daarnaast continueren van het vraaggericht ontwikkelen van (verander)locaties met specifieke aandacht voor participatie, duurzaamheid, gezondheid, zorg en veiligheid.

De populariteit van Houten als woongemeente heeft ook een keerzijde, er is namelijk een tekort aan verschillende woningentypen in uiteenlopende sectoren. Uit onderzoek is gebleken dat er op dit moment al een grote behoefte is aan passende woningen voor ouderen, starters en woningen voor specifieke doelgroepen. De verwachting is dat de vraag, mede door de opgave Wonen en Zorg in de nabije toekomst alleen maar verder toeneemt. Daarnaast is Houten onderdeel van de sterk groeiende regio Utrecht. Uit de meest recente studie blijkt dat in de U10 circa 100.000 woningen tot 2040 moeten worden bijgebouwd. Als de Ruimtelijke Koers in 2020 is vastgesteld, zal in 2021 worden gestart met de eerste uitvoeringsplannen hiervoor (Molenzoom/Centrum). Om uitvoering te geven aan de Ruimtelijke Koers is het noodzakelijk dat er een aantal (nieuwe) nota’s worden vastgesteld door de gemeenteraad. Het betreft onder andere een nota kostenverhaal, een nota grondbeleid, een bestemmingsplan verbrede reikwijdte, inrichting van de P&C cyclus voor het monitoren en bewaken van de Ruimtelijke koers e.d. Deze stukken zullen in 2021 aan de raad worden voorgelegd.  

Hieronder zijn hoofd (1) en subdoelstellingen (2 t/m 7) opgenomen inclusief de acties/ontwikkelingen en projecten die bijdragen aan een doel. In het Programma Ruimte 2017-2019 is Houten verdeeld in 5 gebieden: I Houten-Noord, II Houten-Zuid, III Werk- en Voorzieningengebieden, IV Eiland van Schalkwijk en V Buitengebied Kromme Rijn. Indien een ambitie een bepaald gebied betreft wordt dit inzichtelijk gemaakt in de kolom “gebied”.

Concreet willen we de volgende doelen bereiken:

1.

Het (ruimtelijk) ontwikkelen van Houten aan de hand van de werkwijzen, doelstellingen en uitgangspunten zoals opgenomen in het Programma Ruimte 2017-2019 en het uitvoeren van de punten uit de Uitvoeringsagenda van Programma Ruimte behoefte (programma), waarbij de vastgestelde kwaliteitskaders en processen belangrijke uitgangspunten zijn.

2.

Houten-Vinex afbouwen en veranderlocaties stimuleren, faciliteren of ontwikkelen.

3.

Behoud en ontwikkeling van Houten als economisch aantrekkelijke vestigingsplaats.

4.

Behoud en ontwikkeling van een vitaal platteland met leefbare kernen.

5.

Behoud en ontwikkeling van het groene, open karakter van het Eiland van Schalkwijk met ruimte voor landbouw, natuur, recreatie, water en cultuurhistorie.

6.

Behoud en ontwikkeling van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

7.

We leveren een bijdrage aan de ontwikkeling van de regio Utrecht en zoeken actief verbinding met buurgemeenten.

Hieronder wordt het deelprogramma uitgewerkt, hierbij wordt aangegeven in welk gebied een actie, ontwikkeling of project plaatsvindt en aan welke doelstelling deze bijdraagt.

Hieronder wordt het deelprogramma voor doelstelling 1 tot en met 7 uitgewerkt:

Doel

Gebied

Actie/Ontwikkeling/Project

Prestatie-indicatoren

1

Molenzoom/Centrum

Start uitvoering Ruimtelijke Koers (RK). Opzetten uitvoeringsorganisatie, Inrichten van processen.

Nota grondbeleid / Nota kostenverhaal / Nota bovenwijks / Parkeerbeleid / Bestemmingsplan verbrede reikwijdte

1

Molenzoom/Centrum

Eindevaluatie Programma Ruimte 2017-2019

Oplevering rapport eindevaluatie: wordt betrokken bij inrichting uitvoeringsorganisatie

1/7

-

Regionaal Economisch Perspectief

Bijdrage leveren aan perspectief vanuit Houtens oogpunt

1/7

-

Ontwikkelen en opstellen Omgevingsvisie voor heel Houten

In 2021 beginnen we met het ontwikkelen van de omgevingsvisie

1/2

I. Houten-Noord

Start bouwwerkzaamheden locatie Wegwijzer Den Oord

Start bouw begin 2021, oplevering is voorzien medio 2022

1/2/3

I. Houten-Noord

Aantrekkelijker maken winkelcentrum Het Rond

Installatie bijzondere (sfeer)verlichting

1/2/3

I. Houten-Noord / Oude Dorp

Herijken Visie Oude Dorp Houten

Raadsbesluit herijkte Visie

1/2

I. Houten-Noord / II. Houten-Zuid

Stimuleren / faciliteren van ontwikkelen veranderlocaties / herontwikkeling van bestaande locaties

1/2

II. Houten-Zuid

Oplevering 1ste fase woningen De Kiem van Houten (Hofstad III)

Oplevering 1ste fase woningen 2021

1/2

II. Houten-Zuid

Verkrijgen van een monumentenvergunning voor Hofstad IVb

Monumentenvergunning is door RCE afgegeven

1/2

II. Houten-Zuid

Doorlopen Bestemmingsplanprocedure voor Hofstad IVb

Onherroepelijk Bestemmingsplan voor Hofstad IVb. Start bouw in 2021.

1/2

II. Houten-Zuid

Start bouwwerkzaamheden locatie Eikenhout

Vervolg bouwactiviteiten vanaf juli 2020 (na verkregen besluit raad over bestemmingsplan en omgevingsvergunning medio 2020). Oplevering gepland 4e kwartaal 2021.

1/2

II. Houten-Zuid

Vergunningaanvraag Beusichemseweg/Hofspoor

Start/afronding bouw 2021.

1/2

II. Houten-Zuid

Planontwikkeling Beekmos

Realisatie transformatie schoolwoningen.

1/3

III. Werk -en Voorzieningengebieden

Sport- en werklandschap Meerpaal; uitgifte van kavels op het Werklandschap Meerpaal (deelplan 2 van het Sport-en Werklandschap Meerpaal

1/3

III. Werk -en Voorzieningengebieden

Afronding Plan van aanpak ontwikkeling Natuur- en recreatielandschap Meerpaal (deelplan 3 van het Sport en Werklandschap Meerpaal)

Raadsbesluit Startnotitie Natuur- en Recreatielandschap de Meerpaal.

1/3

III. Werk -en Voorzieningengebieden

Bedrijventerrein De Meerpaal; afronding van laatste uitgiftes

1/5/6

IV. Eiland van Schalkwijk

Verder uitwerken van de mobiliteitsvisie: verbreding van de Lekdijk is nodig om plannen t.a.v. Fort en Recreatieplas mogelijk te maken. Traject verbreding Lekdijk zal in 2021 leiden tot keuze voor Houten voor meekoppelkansen.

Besluitvorming in raad over meekoppelkansen Verbreding Lekdijk.

1/5

IV. Eiland van Schalkwijk

Agrarische structuurversterking

Onherroepelijke bestemmingsplannen voor project 1 en project 2 ASV. Start bouw in 2021.

1/5/6

VI. Eiland van Schalkwijk

Doorontwikkeling van Recreatief knooppunt 't Waal

Besluitvorming in raad over meekoppelkansen Verbreding Lekdijk. Zonder de verbreding van Lekdijk kan het recreatieschap niet binnen de raadskaders een passend bestemmingsplan opstellen.

1

IV. Eiland van Schalkwijk

Woningbouw Tull en 't Waal

Begin 2021 worden de laatste 10 woningen aan de Kerkebogerd opgeleverd. Aansluitend zal de gehele Kerkebogerd worden opgeknapt.

1

IV. Eiland van Schalkwijk

Woningbouw Wickengaard

Raadsbesluit over definitieve invulling van dit gebied

1/5/6

IV. Eiland van Schalkwijk

Herontwikkeling Fort Honswijk

Afronding renovatie en verduurzaming van het Fort. Start tender door Stichting voor ondernemer passend binnen het ontwikkelkader.

1/7

V. Buitengebied Kromme Rijn

Aanleg nieuwe afslag rondweg naar Bos Nieuw Wulven

Na in 2020 de afslag te hebben afgerond, kan daarna het restaurant  worden opgeleverd.

1/4

V. Buitengebied Kromme Rijn

Woningbouw Tuurdijk

In 2021 wordt het bestemmingsplan vastgesteld. De bouw start begin 2021 ten zij er beroep wordt aangetekend bij de Raad van State.

1/4

V. Buitengebied Kromme Rijn

2de woningbouwlocatie ’t Goy

Verkenning naar en haalbaarheid van tweede woningbouwlocatie wordt doorgezet.

Deze pagina is gebouwd op 09/28/2020 10:16:45 met de export van 09/28/2020 10:06:24