Begroting 2021

Programma's

Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie

bedragen x € 1

Programma

Begroting 2021

Deelprogramma

Lasten

Baten

Saldo

Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie

Lokale heffingen

649.599

13.301.055

12.651.456

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

151.234

62.085.806

61.934.572

Overhead

12.474.596

459.125

-12.015.471

Saldo financieringsfunctie

-447.344

14.598

461.942

Vennootschapsbelasting (VpB)

1.018

-1.018

Overige baten en lasten

1.394.556

973.598

-420.958

Onvoorzien

63.638

-63.638

Saldo van baten en lasten programma

14.287.297

76.834.182

62.546.885

Mutaties reserves

165.988

1.393.375

1.227.387

Totaal resultaat programma

14.645.358

78.181.452

63.536.094

In de financiële begroting is een overzicht opgenomen van lasten en baten per (deel)programma op basis van:

  • Rekening 2019
  • Begroting 2020 primitief.
  • Begroting 2020 (na wijziging).
  • Begroting 2021

De verschillenanalyse bij het overzicht van lasten en baten per (deel)programma, licht de verschillen op programmaniveau toe tussen de begroting 2021 en de begroting 2020 (primitief). De bijlage ‘Programma, deelprogramma en product’ geeft aan welke producten onder de (deel)programma’s vallen. De bijlage ‘Structuuroverzicht deelprogramma’s en verantwoordelijk collegelid’ toont welk collegelid verantwoordelijk is voor de verschillende deelprogramma’s.

Deze pagina is gebouwd op 09/28/2020 10:16:45 met de export van 09/28/2020 10:06:24